Reklamace

SGL media, s.r.o., Soblahov 725, 913 38, IČO: 45 0000 93, IČDPH: SK202 289 7569, zapisaná v ORSR TN www.sglcars.sk

Reklamační řád

 

Článek I

Právo na uplatnění reklamace

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat pro rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní av souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, stejně i podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je zboží zaplombován.

Zboží zakoupené na výdejním místě je po jeho zaplacení majetkem kupujícího, koupí souhlasil s obchodními podmínkami společnosti SGL media, s.r.o. a není ho možné vrátit, nebo vyměnit. Toto by bylo možné pouze s povolením vedoucího a účetního oddělení firmy a to pouze do 7 kalendářních dnů od zakoupení zboží s originálem bločku!

Článek II

Místo uplatnění reklamace

Spotřebitel uplatňuje reklamaci v reklamačním oddělení kterékoli provozovny prodávajícího s ohledem na prodávaný sortiment.

Pokud je v záručním listě uveden podnik určený k provedení opravy, který je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším a spotřebitel nemíní od spotřebitelské kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k provedení opravy. Tím uplatnil právo ze záruky.

Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (účtenku). Předložení dokladu o zakoupení na účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil. V takovém případě se reklamace musí přijmout, přičemž se na zboží poskytne 24-měsíční záruka, ne však delší, ačkoli taková delší záruční doba mohla být vyznačena v ztraceném záručním listě.

Přijetí reklamace z internetového obchodu

Poškozenou zásilku je třeba reklamovat ihned při přejímce u přepravce. Dodané poškozené zboží nebo nekompletní zásilku třeba reklamovat ihned po zjištění chyby - nejlépe telefonicky nebo e-mailem info@sglcars.cz. Postup vyřízení reklamace bude dohodnut v závislosti na druhu chyby. Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží nese Zákazník. Při uznání reklamace veškeré náklady hradí prodejce.
V případě, že dodané zboží nevyhovuje, může se do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí bez udání důvodu vrátit prodávajícímu se žádostí o vrácení peněz as číslem účtu a kupujícímu se do 15 dnů od přijetí zboží zpět uhradí plná cena výrobku. Podmínkou pro vrácení peněz je, že zboží nesmí být mechanicky nebo jinak poškozen a musí být v původním balení. Prodávající tuto skutečnost prověří až po převzetí vrácené zásilky a cenu zboží uhradí převodem na účet zákazníka. Prodávající SGL media, s.r.o. nikdy neuhradí vrácené zboží doručeno formou dobírky.

Reklamace se zasílají na adresu SGL Cars, Zlatovská 27, Trenčín 91105.

Je nezbytné k reklamaci přiložit list s údaji objednávky (číslo objednávky, nebo kopii faktury/bločku). Je nezbytné také přiložit popis závady, nespokojenosti, jak produkt pracuje či nepracuje pokud půjde o opravu. Přiložte kompletní adresu a telefonní číslo!

Pokud bude některá z těchto třech součástí chybět (kopie faktury, popis závady, kontaktní údaje) nedokážeme Vaši reklamaci promtne vyřešit do pár dní, ale proces se může prodloužit až do 30 dnů.

Článek III

Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, tj že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, příp. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud zboží při převzetí spotřebitelem má vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. U vad zboží, které se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, platí, že zboží měl vadu již při prodeji, pokud prodávající neprokáže opak. Prodávající v takovém případě odpovídá za vadu, aniž by se museli zkoumat podmínky záruční doby.

Prodávající neodpovídá za rozpor s spotřebitelskou kupní smlouvou, jestliže:

- spotřebitel vadu zboží způsobil sám,
- spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
- reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží, hlavně uplynutí doby trvanlivosti zboží,
- se prokáže, že jde o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou.

Prodávající neodpovídá za vady:

- pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
- které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
- spojené s porušením ochranné plomby na zboží,
- způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást.

O přijaté reklamaci musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde byl reklamované zboží zakoupeno, ceny, za jakou bylo zboží zakoupeno. Na toto slouží potvrzení o koupi spotřebitele.

Pokud spotřebitel reklamuje vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vybavení ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud není spotřebitel spokojen s vyřízením reklamace, přivolá zaměstnanec, který reklamaci vyřizoval, příslušného vedoucího, který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení.

Článek IV

Lhůty na uplatnění reklamací

Prodávající odpovídá za vady nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky. Pokud výrobce (dodavatel prodávajícího) poskytuje na své výrobky delší záruční dobu než 24 měsíců, prodávající nesmí tuto dobu zkrátit, i když se to týká jen některé součástky věci.

Pokud jde o použitou věc, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží. Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

Prodávající bude vydávat záruční listy v případě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky a při prodávaných výrobcích, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.

Záruční list obsahuje obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby, údaje potřebné k uplatnění reklamace. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky. Obsah, rozsah a podmínky záruky znamená:

- na které vlastnosti zboží se poskytuje delší záruční doba (mohou to být jen některé vybrané vlastnosti, nemusí to být nutně výrobek jako celek),

- jaké plnění poskytne prodávající (pokud se vada v poskytnuté záruční době vyskytne - může se dohodnout např. vždy na vrácení zaplacené kupní ceny nebo na výměně za bezvadný zboží),

- jaké doklady musí kupující při uplatnění práv z takto poskytnuté záruky předložit, příp. jaké jiné podmínky musí splnit, např. vrácení s původním obalem atd., aby se mohl domáhat svých práv u poskytnuté záruce.

Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

Pokud není reklamace vadného zboží, za kterou prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

V případě, že si spotřebitel nevyzvedne věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), přestože se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně:

- o uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace, která se spotřebiteli určila v předchozí výzvě nebo po uplynutí přiměřené lhůty, zašle prodejce spotřebiteli druhou výzvu ve formě doporučené zásilky s dodejkou, aby si věc na příslušné provozu vyzvedl a určí se mu na to přiměřená lhůta (např. 1 měsíc od doručení),

- v případě, že si zákazník ani po uplynutí této lhůty (lhůta se počítá od data doručení vyznačeného na doručence, nebo uložení na poště, pokud se zásilka vrátí) věc nevyzvedne, může cca po půl roce (nebo i dříve podle odhadu a skladovacích možností příslušné provozu, o čemž rozhodne vedoucí provozu) věc prodat,

- v případě, že se věc prodá (pokud jde o použitou věc po opravě, je nutné prodávat ji se slevou a možná k ní vyznačit kratší záruční dobu, minimálně však 12-měsíční; vyměněny věci lze prodávat jako nové - za plnou cenu av plné záruce ), je nutné vést evidenci, za jakou cenu a kdy se věc prodala,

- v případě, že by se po lhůtě k vyzvednutí objevil zákazník, který by žádal vydání své věci, je nutné mu říct a prokázat, že byl 2x vyzván k vyzvednutí věci az důvodu, že se k ní nepřihlásil, byla tato věc prodána, protože SGL Media, s.r.o. nemůže nevyzvednuté věci dlouhodobě skladovat; vedoucí provozu může nabídnout spotřebiteli, že se mu vyplatí část sumy, za kterou se věc prodala,

- poplatky za skladování se vybírat nebudou

Článek V

Práva spotřebitele

U vad zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo u vad odstranitelných aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Nepřiměřenost nákladů posoudí vedoucí obchodní provozu v souladu s instrukcemi obdrženými z úseku obchodu a marketingu. Stejně posoudí možnost výměny vadné věci za bezvadnou. Při výměně věci není důležité, zda tato věc již byla používána.

U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vad, má spotřebitel právo:

- na výměnu věci (prodávající je povinen věc vyměnit) nebo

- právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu).

Právo na výběr možnosti má spotřebitel.

Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže spotřebitel zboží řádně užívat, má právo na na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i když oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článek VI

Reklamace použitého a vadného zboží

Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zajistit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Prodávající má povinnost upozornit spotřebitele, o jakou vadu jde - tato informace musí být uvedena na cenovce a obalu věci. Takové zboží musí být vystaven zvlášť a prodává se odděleně od bezvadného zboží. Zboží musí být prodáván za nižší cenu, než za jakou se prodává stejný, ale bezvadný zboží.

Při použitých a vadných věcech neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

V Trenčíne, SGL media, s.r.o. 2013

   2010 - 2021    SGL cars

fake rolex really one of the hottest copies.

best swiss replica rolex are high quality and cheap price.
welcome to replica rolex shop online.

discover a large selection of rolex replica.

rolex fake how to spot watches.