Autorská práva

Všechny materiály, včetně fotografických a textových, které jsou zveřejněny na stránkách, webech a e-shopech firmy SGL media, sro jsou chráněny zákonem č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (dále jen "Autorský zákon"). Použití a kopírování těchto materiálů je možné pouze se souhlasem autora av souladu s platnou právní úpravou. Ve smyslu § 24 autorského zákona je zakázáno kopírování a jiné použití jakékoliv části obsahu této webové stránky na přímé či nepřímé obchodní účely.

Kopírování a využití jakéhokoli obsahu této webové stránky jiným podnikům (soutěžitelem) bez souhlasu autora a bez majetkového vyrovnání s ním naplňuje skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání uvedeného v § 44 odst. 1 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a je zakázáno. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou, ve smyslu § 53 obchodního zákoníku, požadovat od rušitele přiměřené zadostiučinění včetně peněžního, dále též náhradu způsobené škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Porušení autorského práva je ve smyslu § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestní, přičemž pachateli takového trestného činu může být uložen trest odnětí svobody na 3-8 let.

   2010 - 2021    SGL cars